Informatie voor vrijwilligers

U bent hier

Home > Informatie voor vrijwilligers

Informatie voor de vrijwilligers

2018-03-02

1. De sociale doelstelling van Vormingplus Gent-Eeklo

Vormingplus Gent-Eeklo organiseert een waaier aan activiteiten die volwassenen persoonlijke, sociale en culturele competenties bijbrengen en de deelname aan de samenleving stimuleren. Hierbij is er bijzondere aandacht voor groepen die moeilijker hun weg naar vorming vinden. Deelnemers nemen vrijwillig deel in hun vrije tijd.

Dit doen we door:

- de organisatie van educatieve activiteiten in een open aanbod en in projecten;

- samenwerking met tal van sociale en culturele sleutelfiguren, verenigingen en besturen;

- de activiteiten te spreiden in een regio van 27 gemeenten;

- mensen kansen te geven om zich te ontwikkelen tot een kritische, participerende en zingevende persoon die verantwoordelijkheid kan opnemen voor zichzelf en voor de ander;

- te werken over hedendaagse, maatschappelijke thema’s;

- garant te staan voor expertise, vernieuwing, diversiteit, sociale betrokkenheid en openheid;

- leren leuk te maken: tijd en ruimte om van elkaar te leren, onder deskundige begeleiding;

- door verschillende formules aan te bieden: workshops, lezingen, debatten, vormingen, uitstappen.

2. Het juridisch statuut

Vormingplus Gent-Eeklo is een VZW, gereglementeerd en gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid, departement Cultuur, Jeugd en Media.

3. De verzekeringen

Vormingplus Gent-Eeklo voorziet naast de verplichte verzekeringen voor vrijwilligers nog een aantal bijkomende verzekeringen:

- Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en rechtsbijstand. Ethias, polisnummer 45.101.354.

- Verzekering voor lichamelijke ongevallen. Ethias, polisnummer 45.103.432.

- Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid (speciale verzekering voor de leden van de RvB). Ethias, polisnummer 45.110.435.

- Verzekering van de onderwijsinstellingen (o.a. ook geldig voor deelnemers; BA; individuele ongevallen, rechtsbijstand). AXA, polisnummer 705.529.451.

4. De kostenvergoeding

Vormingplus Gent-Eeklo voorziet standaard geen enkele vergoeding voor vrijwilligersactiviteiten, tenzij hierover andere afspraken werden gemaakt binnen het kader van één van haar vrijwilligerswerkingen.

In het geval er toch afspraken gemaakt worden over de kostenvergoedingen, gebeurt dit steeds conform de wet.

5. Afspraken over discretie en vertrouwelijke info

Als vrijwilliger van Vormingplus Gent-Eeklo heb je discretieplicht. Dit houdt in dat je omwille van je functie geen gegevens (namen, adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, betalingsinformatie, …) aan anderen mag doorgeven tenzij aan diegenen die het recht hebben om hiervan op de hoogte te zijn. Je komt in aanraking met informatie over deelnemers en begeleiders. We vragen jou om hun privacy en waardigheid te respecteren.

Informatie over de deelnemers mag niet voor eigen of commerciële doeleinden gebruikt worden, noch via sociale of andere media verspreid worden.

Als je iemand duidelijk herkenbaar op de foto vastlegt, vraag hem of haar altijd om schriftelijke toestemming voordat je de foto’s gaat gebruiken in drukwerk of op sociale media.

We vragen je om zorgvuldig om te gaan met vertrouwelijke informatie in de groep. Respecteer ook hier de privacy en de waardigheid van je collega-vrijwilliger of van de deelnemer.

Indien er conflicten ontstaan binnen een vrijwilligersgroep, vragen we om het gesprek met de betrokkenen aan te gaan en indien nodig hiervan melding te maken bij een medewerker die de zorgen van de betrokkenen zal noteren en opvolgen.

Voorvallen van grensoverschrijdend gedrag of agressie meld je onmiddellijk aan één van de medewerkers, zodat Vormingplus gepast kan ingrijpen.

Tenslotte vragen we loyaliteit aan de organisatie. Punten van kritiek of zorg worden in de eerste plaats met één van de vaste medewerkers besproken. Dit blijft ook gelden bij het stopzetten van het engagement.

Tijdschrift Vormingplus

Bekijk ons herfstaanbod op Issuu.